Register |  


เอกสารรายวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

รหัสวิชา ชื่อวิชา ลิงค์รายวิชา
4101105 ฟิสิกส์ทั่วไป คลิก
 4214401  โครงงานเทคโนโลยีคอมฯ คลิก 
4214305 สัมนางานอิเล็กทรอนิกส์  

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ โทร 02 4737000 ต่อ 3141