ระบบตรวจสอบ Account สารสนเทศในมหาวิทยาลัย

{{student.PREFIXNAME}} {{student.STUDENTNAME}} {{student.STUDENTSURNAME}}

{{student.LEVELNAME}}
คณะ{{student.FACULTYNAME}}
สาขา{{student.PROGRAMNAME}}


บริการระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา (MIS)
URL mis.bsru.ac.th

เป็นระบบสารสนเทศสำหรับการตรวจสอบการลงทะเบียน ห้องเรียน

สำหรับนักศึกษาและรวมถึงการตรวจสอบผลการเรียน

นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่เว็บไซต์ mis.bsru.ac.th

Username : {{student.STUDENTCODE}}
Password : หมายเลขประจำตัวประชาชน13หลัก
บริการระบบอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย (Wi-Fi)

นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย

เมื่อเข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย โดยการเกาะเสาสัญญาณ

suriya Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณ

หรือใช้งานในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานต่าง ๆ

ภายในมหาวิทยาลัย

Username : {{studentid}}
Password : วัน เดือน ปีที่เกิด เช่น 01012563

บริการ BSRU Mail
URL mail.google.com

บริการของ Google ภายใต้ Google for Education

สามาถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ google.com และสำหรับรายวิชาที่เรียนผ่าน

Google Classroom หรือ Google Meet

Username : {{studentid}}@bsru.ac.th
Password : หมายเลขประจำตัวประชาชน13หลัก

บริการ Microsoft Office 365
URL portal.office.com

บริการของ Microsoft ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ของ Microsoft

ที่นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ รวมถึง

การติดตั้ง Software Word / Excel /PowerPoint 365

สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา

และสำหรับรายวิชาที่เรียนผ่าน Microsoft Teams

Username : {{studentid}}@o365.bsru.ac.th
Password : St@ตามด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลัก